KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA2008-05-20  |  Skriv ut artikeln

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAGUS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Fragus Group AB (publ), 556673-4835, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 juni 2008 kl. 09.00 på Grand Hotel i Kristianstad.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 11 juni 2008, dels senast klockan 12.00 den 13 juni 2008 anmäla sig skriftligen till Fragus Group AB, Box 77, 296 22 Åhus eller per telefon 044 – 785 03 00 eller per fax 044 – 785 03 99. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 11 juni 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Fragus Group AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.


Klicka på nedanstående länk för att ta del av den fullständiga kallelsen inklusive beslutsförslag i korthet.

  fragus_publicDoc_160.pdf