KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA2008-12-15  |  Skriv ut artikeln

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FRAGUS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Fragus Group AB (publ), 556673-4835, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 december 2008 kl. 14.00 på Grand Hotel i Kristianstad.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 20 december 2008 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 19 december 2008), dels senast klockan 12.00 den 22 december 2008 anmäla sig skriftligen till Fragus Group AB, Box 553, 291 25 Kristianstad eller per telefon 044 – 785 03 00 eller per fax 044 – 785 03 99. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 december 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Fragus Group AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av styrelse (punkt 6)
Aktieägare representerande cirka 49 procent av aktierna och cirka 75 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelse och antalet styrelseledamöter skall fastställas på bolagsstämman.

Aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Videllsgatan 6 i Kristianstad från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Kristianstad i december 2008
Fragus Group AB (publ)
STYRELSEN

  fragus_publicDoc_210.pdf